Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin: "Patelnia za 1 zł"

Regulamin promocji „Patelnia za 1 zł”

 

§1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 

1.Organizator – FHU TAURUS ul. Sportowa 12B lok. 1, 05-270 Marki, NIP: 6711538412, Regon: 320638166

2.Produkt promocyjny – jeden z modeli patelni oferowanych przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sprzedawanych za 1 zł. do każdego produktu oferowanego przez nas na www.nodor.com.pl  zgodnie z § 3 pkt 1

3.Uczestnik –pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

4.Strona internetowa –strona WWW o adresie www.nodor.com.pl utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi promocji oraz komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących promocji.

 

§2 Postanowienia ogólne

 

1.Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

2.Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 2019-11-20, godz. 9:00 do dnia 2019-12-31, godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

3.Celem promocji jest umożliwienie zakupów produktu/produktów promocyjnego/promocyjnych z patelnią, możliwie największej liczbie Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w § 4 niniejszego regulaminu.

 

§3 Zasady promocji

 

1.Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość zakupu wybranych produktów z oferty dostępnej na www.nodor.com.pl przy czym minimalna wartość zakupów to 599 br. Patelnia będzie widniała na dokumencie sprzedaży za 1 zł. Model patelni ustalony jest odgórnie przez organizatora promocji. Jest to model Garcima 24 cm kod: 10224

 

2. Aby skorzystać z promocji wystarczy umieścić w koszyku wybrany/ne model/modele. Patelnia dodawana będzie przy wysyłce, nie będzie widoczna w koszyku, będzie widniała na dokumencie zakupu (paragonie lub FV).

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian cen w czasie trwania promocji.

5. Patelani za 1 zł nie podlega wymianie na gotówkę ani na żaden inny produkt

6. Niniejsza promocja łączy się z innymi równoległymi promocjami sklepie internetowym www.nodor.com.pl

 

§4 Ograniczenia akcji promocyjnej

 

1.Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.

2.Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych promocją.

3.Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy powoduje utratę przywilejów przyznanych Uczestnikowi w promocji.

4.W sytuacji gdy Konsument korzysta z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu wraz z produktem promocyjnym. Organizator nie wyraża zgody na zwrot jedynie towarów sprzedanych za pełną cenę.

5.Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§5 Reklamacje

 

1.Reklamacje można składać w dowolny sposób, na piśmie wysłanym na adres FHU TAURUS, ul. Sportowa 12B lok.1, 05-270 Marki lub na adres kontakt@nodor.com.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji, nr dowodu zakupu.

2.Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3.O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.

4.Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r.

 

§6 Ochrona danych osobowych

 

1.Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma FHU TAURUS, która ma swoją siedzibę w  Markach ul. Sportowa 12B lok.1, 05-270 Marki.

2.W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.nodor.com.pl, które są dostępne na https://www.nodor.com.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci-i-cookies/11

 

§7 Postanowienia końcowe

 

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2019-11-20

2.Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej: www.nodor.com.pl,

3.Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.nodor.com.pl

5.Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz

6.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. Wszelkie zmiany Regulaminu, będą dokonywane w drodze pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.nodor.com.pl Zmiana Regulaminu obowiązuje z dniem jej publikacji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w tym również w czasie trwania Promocji

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl