Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności i cookies

 


Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne

 2. Zasady przetwarzania danych osobowych

 3. Cel i zakres zbierania danych osobowych

 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 5. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 6. Okres przetwarzania

 7. Pliki „cookies”

 8. Postanowienia końcowe

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.nodor.com.pl jest Marlena Bendyk prowadząca działalność gospodarczą F.H.U. TAURUS Marlena Bendyk z siedzibą w Markach ul. Sportowa 12B/1, 05270 Marki, NIP: 6711538412, , REGON: 320638166, adres poczty elektronicznej: kontakt@nodor.com.pl zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

 1. Z Administratorem Państwa danych można się skontaktować:

- pisemnie kierując pismo na adres: FHU TAURUS Marlena Bendyk ul. Sportowa 12 lok. B/1, 03-270 Marki/Warszawa,

- telefonicznie, pod numerem tel. 518 196 616

- e-mailowo, pod adresem: kontakt@nodor.com.pl

 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”)

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

II ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Usługobiorcy. W ramach przetwarzania danych osobowych Usługobiorców przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Usługobiorcy

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 1. Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.

 2. Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami. 

 3. Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. 

 4. Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 5. Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 6. Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

 7. Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

 8. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

III CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych (w tym Newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
 2. Sklep Internetowy jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet, służących uzyskaniu od Klientów opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klientów w Sklepie Internetowym, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie www.Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Klientów w rezultacie otrzymania ankiet.
 3. Klient dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 2 niniejszego rozdziału.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

 

- Imię i nazwisko, nazwa firmy,

- Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

- Numer telefonu,

- Numer NIP,

- Adres e-mail.

      5. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

- Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

- Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

- Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

      6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 4 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

IV PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA I USUNIĘCIA

Usługobiorca ma prawo:

 • Wycofać w dowolnym momencie udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 • Do dostępu do danych: do otrzymania, potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez FHU TAURUS Marlena Bendyk i w jaki sposób. 

 • Do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.

 • Do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych , chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.

 • Prawo do usunięcia danych osobowych przez FHU TAURUS Marlena Bendyk

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 • Prawo do przenoszenia danych

 • Do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy, w tym RODO.

 • Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Nasze dane kontaktowe to: biuro@nodor.com.pl

V PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.

 2. Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych.

Przetwarzamy dane, ponieważ wypełniamy:

- zobowiązanie wynikające z umowy oraz podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO)

- obowiązki prawne, zwłaszcza związane z rachunkowością(art. 6 ust. 1 lit. C RODO)

- określone, jednoznaczne i zgodne z prawem cele

- nasze cele dotyczące sprawnego działania , polegające na zbieraniu opinii użytkowników o sklepie, zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam ulepszać i zoptymalizować nasz sklep (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

- Twoją zgodę wyrażoną przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży, w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć (patrz pkt IV „PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA I USNIĘCIA”)

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotycz. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

VI OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
1. Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
2. Ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub
3. Cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
4. Zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
5. W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

VII PLIKI "COOKIES"

 1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 3. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl